BLOG

பயனுள்ள வாழ்க்கை

Ò        பாரமார்த்திக நோக்கத்திலும் சக்தியிலும் தினமும் முன்னேறுவீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        அனுதினமும் நேர்மையான குணத்தாலும் பொலிவினாலும் துலங்குவீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        பிறருக்குப் பயனுள்ள வகையில் வாழ்வீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        உங்களுடைய பொறுப்புகளை அவசிய பணிகளை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது!

Ò        வாழ்க்கை நிலையை, வாழ்க்கைச் சூழலை சஞ்சலமற்ற நம்பிக்கையோடு சந்திப்பீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        நியாயத்தின் பாதையில், நேர்மையான முறையில் பயணிப்பீர்களானால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது.!

Ò        குற்றம்,துக்கம், நோவு நிறைந்த உலகிலும் நீங்கள் வலிமையுடனும், பிரகாசமாகவும் இருப்பீர்களானால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது.!

Ò        படைத்தவனோடு சேர்ந்தே இருக்கிறீர்கள், படைத்தவனை சார்ந்தே இருக்கிறீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது!.

Ò        பகவான் தரும் பாதுகாப்பும் வழிகாட்டுதலும் தீர்மானமானது தவறாதது என்ற உணர்வில் அன்றாடம் வளர்ந்துகொண்டிருப்பீர்களானால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது!

(O P GHAI ஆங்கில மூலத்தைத் தழுவி தமிழில் என் மொழியில்) .