ஒழுக்கம்- CONDUCT

நன்றி அறிதல் பொறை உடைமை இன்சொல்லோடு
இன்னாத எவ்வுயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை
நல்லினத்தாரோடு நட்டல் இவைஎட்டும்
சொல்லிய ஆசாரவித்து
/ ஆசாரக் கோவை/
1.பிறர் செய்த உதவிக்கு நன்றி பாரட்டுதல்,
2. பொறுமை உடையராக இருத்தல்
3. எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாதிருத்தல்
4. இனிய சொற்களைப் பேசுதல்
5. உலகத்தோடு ஒட்டி வாழுதல்
6. கல்வி கற்று அறிவை வளர்த்தல்
7. பெரியவர்கள் வழிகாட்டியபடி வாழ்தல்
8. நல்ல குணம் உடையவர்களை நட்பாக கொள்ளல்

இவை எட்டும் நல்லொழுக்கத்தின் வித்தென ஆசாரக் கொவை சொல்கிறது.

1. Being grateful
2. Being patient
3. Being harmless
4. Being kind in words
5. Being adaptive to environ
6. Being  wise by proper learning
7. Being guided by respectable elders
8. Being a friend of those who are noble
These 8 qualities are the seeds for a noble life with appreciatable conduct says ” ACHARA KOVAI”

 

MOTIVATION OVERDOZE

 SELF-HELP DELUSION


‘IF YOU CAN BOUNCE BACK YOU CAN GET BACK FROM ANY SET BACK’

This quote coined by me may sound rhyming; may seem to have some sense.

It is like one of those motivational messages sneaking, creeeping teasing, tossing & flooding everywhere;

There are more of what to dos; what not to dos.

Like this general self-help books churn out pages & pages of advice, telling you, commanding you, dictating you, even ridiculing you with ridiculous statements like what I have coined and shared above.

These statements like mosquitoes tease you wherever you go, whichever side you turn these days. Mobile is infested with hundreds of motivational sms of the same drab stuff circulating hundreth time; open your mailbox there they hit you with pictures & videos…

Self styled evangelists of MOTIVATION & INSPIRATION and also a few claim to be inspired by GOD advice people from roof top as if people dont know anything.

Even the generic books preach as if people dont know what to do to tide over difficulties.

People most often know what to do; people get themselves the know-how of changing behaviour/habit.

The issue is not ‘know-how’ but ‘do-how’

Yes doing what they know is the issue..

People are helpless prisoners of behavioral pattern. In spite of their desire or frustration to change, people continue to be where they are.

Books or advice do not address this issue; only deal with it superficially which does not sufficiently help the person to bring in desired change.

Now the conflict starts within the person, guilt mounts up; frustration hightens..

The person sits with bitterness that the book has not hooked him; the book has not pushed him to take action to bring the desired change. After sometime the book becomes a burden.

My request to self development aspirants is that live life the way you want to live and go by your experience;

If you are angry, express anger

If you are frustrated, let out frustration

If you are upset about your failure, be upset.

You have every right to be as you are;

My request is ‘Kindly do not be overtly deluded by ‘POSITIVEs’ or ‘NEGATIVEs’

Your experience & your understanding is your true guide whether postive or negative.

YOU ARE YOUR MIRACLE !!!

ThirukkuraL(திருக்குறள்)

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றும்தன்
உண்மை அறிவே மிகும் / குறள் 373/

MEANING  – Though one has read a number of books what comes to aid is what one has internalised.

Unless knowledge is put into action and realised within, mere accumulation of knowledge will only lead to vain analysis and intellectual gymnasium. Hence end & aim of life is not knowledge but action. What comes to rescue at times of difficulty is not information but one’s conviction. Hence read, contemplate, realise. Lfe will be rewarding.