BLOG

EVERY DAY AFFIRMATION FOR ABUNDANCE IN EVERY WAY

®    Every day in every way I am growing richer & richer.

®    Every day in every way my cash reserve is growing.

®    Every day in every way I am becoming prosperous.

®    Every day in every way I am becoming wealthy.

®  Every day in every way I am being prospered by Divine Power.

®  Every day in every way I am being prospered in all my interests.

®  Every day in every way money manifests in my life in rich abundance.

®  Every day in every way there is peace & prosperity in my palace.

®  Every day in every way I am activated by Divine Love.

®  Every day in every way I am guided by Divine Power.

®  Every day in every way I am protected by Divine power.

®  Every day in every way I am growing in my popularity.

BLOG

பயனுள்ள வாழ்க்கை

Ò        பாரமார்த்திக நோக்கத்திலும் சக்தியிலும் தினமும் முன்னேறுவீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        அனுதினமும் நேர்மையான குணத்தாலும் பொலிவினாலும் துலங்குவீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        பிறருக்குப் பயனுள்ள வகையில் வாழ்வீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        உங்களுடைய பொறுப்புகளை அவசிய பணிகளை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது!

Ò        வாழ்க்கை நிலையை, வாழ்க்கைச் சூழலை சஞ்சலமற்ற நம்பிக்கையோடு சந்திப்பீர்களானால் வாழ்க்கைப் பயனுள்ளது.!

Ò        நியாயத்தின் பாதையில், நேர்மையான முறையில் பயணிப்பீர்களானால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது.!

Ò        குற்றம்,துக்கம், நோவு நிறைந்த உலகிலும் நீங்கள் வலிமையுடனும், பிரகாசமாகவும் இருப்பீர்களானால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது.!

Ò        படைத்தவனோடு சேர்ந்தே இருக்கிறீர்கள், படைத்தவனை சார்ந்தே இருக்கிறீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது!.

Ò        பகவான் தரும் பாதுகாப்பும் வழிகாட்டுதலும் தீர்மானமானது தவறாதது என்ற உணர்வில் அன்றாடம் வளர்ந்துகொண்டிருப்பீர்களானால் வாழ்க்கை பயனுள்ளது!

(O P GHAI ஆங்கில மூலத்தைத் தழுவி தமிழில் என் மொழியில்) .

 

BLOG

வாழும் கலை – OP Ghai

வாழ்க்கை பற்றிய சில சிந்தனைகள்

  •  வாழும் கலையை அறிந்து பயனடைய வேண்டுமெனில் பல ஆண்டுகளாய் கடைபிடித்த கட்டுப்பாடு, கவனித்து அறிதல், அனுபவம் ஆகியவை தேவை.
  •  நம்முடைய தவறான கணிப்புகளையும், குறைகளையும், திருத்திக் கொள்ள அன்றாடம் வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றன.
  • இன்னும் சிறப்பாகவும்,வித்தியாசமாகவும் எந்தெந்த காரியங்களை செய்திருக்கக்கூடுமென கவனித்தீர்களானால், உங்களுக்கு அன்றாடம் கிடைக்கும் அனுபவத்தைக் கொண்டு இன்னும் சிறப்பாக செய்து விடலாம். அதற்கு விழிப்புணர்வு போதும்.
  • வாழ்க்கை என்பது பள்ளிக்கூடம். என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக் கூடது, எப்படி திட்டமிட வேண்டும், எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை கற்றுணரலாம்.
  • இந்த பள்ளியின் ஆசிரியர் சில சமயம் கடுமையாகவும், கருணையற்றவராகவும் தோன்றலாம்; ஆனால் இந்த கடுமையும், போதனையும் அப்போது வேதனையாகத் தோன்றினாலும் நம்முடைய நலனுக்கே என பின்னாளில் புரியும்.
  •  வாழ்க்கை என்னும் அற்புதமான கல்விக் கூடத்தில் கிடைக்கும் பாடத்தை நன்கு படித்தறியுங்கள்
  •  அவ்வப்போது ஏதேனும் சிக்கல் வந்தாலும் உறுதியாக இருங்கள் ஏனெனில் தீர்வு எங்கோ காத்திருக்கிறது. ஒருநாள் உங்களை உறுதியாக வந்தடையும்.

BLOG

5 POINT FORMULA FOR EFFECTIVE LIVING

Leadership5POINT FORMULA for EFFECTIVE LIVING 

1. Being Optimistic –
Being positive about life is no more a choice but becomes a basic need for survival these days given the opportunity that people have & the access to every kind of life-style courtesy ‘world-wide-web’.
The luxury of leisurely life – leisurely wake-up, leisurely get ready, leisurely commute to work place, interact informally & intimately with people,  caring to share without being asked, weigh life with inclusive thinking – has been replaced by a high-tech, fast paced regimented life with an attitude of  ‘what is in it for me’ has been pushing people to fend for oneself .
If it becomes so, then one must become one’s own care-taker, motivator, and self-healer. Being self dependent is safe now-a-days to keep pace with advancement.
Unless one tunes the mind optimistically, unless one trains the mind to think positively, unless one looks for solutions, life will become more & more complicated.
Even now stress seems to become the order of the day. People seem to get upset easily, people become irritated at snap of fingers.

In order to make the most of everything in life, one must develop an attitude of seeing the brighter side of life; in fact one must see life as an opportunity for growth & advancement, treat every life situation as a learning ground for strengthening self.
Though it is easier said than done, yet one must cultivate the attitude seeing life as an opportunity by ‘choosing’ to be optimistic.
That your life is thrilling or pulling or killing depends on the filling in your head; hence take care of your thoughts, then life is taken care of’– VR Quote

2.Believing in one’s ability-

Of all the strengths in the world, the only thing that stands by a man at times of crisis is his courage of conviction.
What a man thinks of himself to be is what decides his behavior in any situation.
If I can say, man’s effectiveness is proportionate to his identity than the ability he possesses. Therefore much more than knowledge acquired, skills learnt, experience gained, one must ‘believe’ in one’s ability, whatever be the proportion & measure, and perform with full faith that one can give one’s best at all circumstance.
You may not be the best person under the sun; yet you can give your best under the sun at all circumstance fully believing in your ability.
This belief in one’s ability sharpens focus & polishes skill on an ongoing basis; this will gradually make a person gain expertise in the chosen field.

The greatest deterrent to success is not just lack of ability, but lack of belief in one’s ability.
Self doubt & perfection syndrome are the arch rivals for personal effectiveness.
‘There is no word that has no power;
There is no herb that has no medicinal value;
There is no human who is absolutely worthless’
– a Sanskrit  saying
Hence in order to succeed & grow one must identify one’s strength & work on one’s strength.
For this to happen BELIEVE you have abilities and you can succeed;
keep saying –
‘I believe in the ability of my own self & generate powerful results’

 

3. Being curios to learn & grow

Being positively discontent is best
lest complacency cripples us to rust’

VR Quote
All great leaders are avid readers. They are curious to know what is new in their chosen field. They keep their eyes, ears and  mind open to receive new learning, new ways of doing, new methods to optimize resources.

A sedentary routine may give a sense of security but it is only a temporary respite. What gives growth & maturity is challenging oneself and taking risk to renew oneself, to rejuvenate oneself with new learning.
Stagnation is indeed a sickness in disguise.
New leaning keeps the brain cells active and lightens up life and retains youthful spirit.
Life is counted not by the number of years lived but by the number of hours spent in useful tasks.
Much of life’s problems can be easily solved by taking a fresh look at it, by altering our approach to the same situation.
Failures & mistakes become best teacher if only we learn to take them as an opportunity for learning; In fact growth && expansion has come only by treating mistakes & failure as a feedback.
In fact if one develops a child like curiosity, then nothing like it to freshen up life.
Make it a habit to be curious about your immediate life circumstance and start learning everyday something new.
Then life will always be fresh

 

4 Appreciating the best in others

It is a basic fact of life that no man in a society can live all alone without needing the support of fellow human beings.
Equally it is a basic need of man to be connected to people. A sense of belonging certainly gives comfort.
Pleasure lies in giving, sharing, exchanging, and serving relatives friends & close associates.
True success lies in having a well meaning connectedness with people around, not just the attainment of honors, medals or material possessions. Even with these one will feel empty if not surrounded by people with sincerity & warmth.

In order to have a well meaning relationship with people, develop the habit of appreciating the good things in others and candidly recognize them.
We are so habituated to finding fault with others, and often claim to be better than the rest that we miss out the charm of peaceful co-existence and supplementing and complimenting one another.
The best way to establish a well knit of net-work is by inculcating the habit of spotting good things in others;
If I can use Spencer Johnson’s phrase ‘catch them doing good’

Focus on what people are doing well, what they are good at, what each person is capable of and nurture that in them and make the most out of the strength that people have; Help people to strengthen their strength.
In turn they will stand with you willingly, voluntarily.
Life has meaning if only we care & share with people.
Hence to have personal effectiveness, start appreciating the best in others.

“CARE, SHARE, PROSPER” –VR Quotes

5.Finding a balance between personal and professional life

Gone are the days of settled type; a person starting his career in an organization retiring from the same organization; Job hop is the order of the day.
Being career oriented is even among women these days.
The percentage of working couples is on the increase.
Acquiring property, amassing wealth seems to occupy one’s thinking obsessively.

The basic question is life is spent only in making a living, then when are we going to live?

Value clarification is what is needed to find meaning & purpose to life.
Decide what you want, I repeat, what you want most and work for it.
Personal life & professional life are two sides of a talisman.
Balancing it is important for a healthy peaceful living.
Effectiveness lies in striking a balance.

 

LIFE is Living In Full Enthusiasm
– VR Quote