தவம்- Penance

தவஞ்செய்வார் தம் கருமம் செய்வார்மற்று அல்லார்
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு  / குறள் 27- 266/

பொருள் – தமக்கு உரிய கடமைகளை முறையாக செய்பவர்களே தவம் செய்பவர்கள் என சொல்ல முடியும். அப்படியில்லாமல் மற்ற செயல்களை செய்பவர்கள் ஆசை வலையில் விழுந்து வீண் முயற்சி செய்பவர்களே.

Meaning – Real penance is doing one’s ordained duty in a disciplined way. Rest are only indulgence in vain to fulfil one’s greed.

SriAdishankara’s advice

ko’ andho? ( who is blind?)
Yo akaarya- ratah ( he who delights in knowingly doing what should not be done)

ko badhiro? ( who is deaf?)
yo hitaani na srunoti ( he who does not listen to advice given for his good)

ko muko?  ( who is stupid?))
yah kaale priyaani vaktum na jannani ( he who does not know to speak sweetly when needed)

 

வாழ்வின் வளமைக்கு ’லூயிஸ் ஹே’ தரும் கருத்தேற்றம்

வாழ்வின் வளமைக்கு ’லூயிஸ் ஹே’ தரும் கருத்தேற்றம்
( LOUISE L HAY’s AFFIRMATION for PROSPERITY)

 • ’’நான் இருக்கும் இந்த எல்லையற்ற வாழ்வில் எல்லாம் ஒழுங்காகவும்,முழுமையாகவும், நிறைவாகவும் இருக்கின்றன.
 • என்னைப் படைத்த சக்தியோடு நான் சேர்ந்தே இருக்கிறேன்.
 • பிரபஞ்சம் வழங்கும் வளமைப் பெருக்கத்தை அப்படியே உள்வாங்குவதற்குத் திறவாய் இருக்கிறேன்.
 • நான் கேட்பத்ற்கு முன்பே என் தேவைகளும் ஆசைகளும் பூர்த்தியாகின்றன.
 • தெய்வத்தின் பாதுகாப்பும் வழிகாட்டுதலும் எனக்கு இருக்கிறது.
 • எனக்கு நன்மை அளிப்பனவற்றையே நான் தேர்வு செய்கிறேன்.
 • எல்லோருக்கும் நிறையவே கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால் மற்றவர்களின் வெற்றியைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைகிறேன்
 • என்னுள் வளமை உணர்வு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது என்பதை பிரதிபலிக்கும் விதமாக என் வருமானம் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது.
 • எல்லா திசையிலிருந்தும் எல்லோரிடமிருந்தும் எனக்கு நன்மைகள் வந்து சேருகின்றன.
 • என் உலகில் எல்லாம் சரியாகவே இருக்கின்றன.’’

 

( மேற்கண்ட வாக்கியங்களை 21 நாளைக்கு தினமும் படித்து மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டால் எண்ணம் வலிமை பெற்று வாழ்வு சிறக்கும் என்பது உறுதி)

 

லூயிஸ் ஹே என்பவர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சாவின் வாயிலிருந்து தன்னைத் தானே மீட்டெடுத்த வழிமுறையை பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் பகிர்ந்து வருகிறார்.

அவரது வளைதளம்   http://www.louisehay.com/

 

 

LOUISE L HAY Philosophy

 • We are each 100% responsible for all of our experiences.
 • Every thought we think is creating our future
 • The point of power is always in the present moment
 • Everyone suffers from self- hatred and guilt
 • The bottom line for everyone is
  “I am not good enough”
 • It is only a thought and a thought can be changed
 • Resentment, guilt, criticism are the most damaging patterns.
 • Releasing resentment will even dissolve cancer.
 • When we really love ourselves everything in our life works
 • We must release the past and forgive everyone.
 • We must be willing to begin to learn to love ourselves
 • Self –approval and self –acceptance in the now is the key to positive changes.
 • We create every so called illness in our body

LOUISE HAY is an American motivational author, and the founder of Hay House, a publishing company. She has authored several New Thought self-help books, and is best known for her 1984 book, YOU CAN HEAL YOUR LIFE.

PRINCIPLES OF NLP

 

NLP PRESUPPOSITIONS

One of the pillars of NLP is PRESUPPOSITIONS

NLP founders studied the working pattern of successful people in their chosen field and understood that these successful people were having a few beliefs as operating principle. They were enlisted & given to us in the name of PRESUPPOSITIONS.
As the word says it is presupposed to be true.
Presuppositions are guiding principles.
Presuppositions help to shape one’s behavior and also to hone appropriate attitude towards life.
Presuppositions are not immutable truth. They are not essentially true, but are taken to be true.
This assumption empowers individuals and organizations.
These presuppositions when taken to be true & implemented smoothens life, motivates us to rise from failures & disappointments, restores strained relationship, and acts as a lubricant for smooth relationship.
To regain resourceful state, to get right perspective of people and life situation, to well communicate & influence others it is suggested that one implement these presuppositions in real life situation and derive benefit from them.
Mastery of presupposition facilitates mastery of NLP for presupposition is one of the pillars of NLP.

 

NEURO PRESUPPOSTIONS

1) Every experience has a structure.

By experience a person means how he has internalized the details of an event encountered.
Invariably & inescapably every event a person encounters registers in his brain as a picture &/or sound &/or feeling.
NLP says to notice this detail of picture, sound & feeling which forms the structure of experience.

2) Map is not the territory

After we take in the details of an event encountered & recorded inside we immediately form an impression of the experience.
This impression becomes the guiding factor for future reference of this event for us.
Like how a map is a guiding factor to understand a place,
like how a menu card a guiding factor for ordering in a restaurant, this impression within us becomes our sole reference guide which greatly influences our response.

Yet a map cannot exactly match the territory it represents in dimension or in every detail. Same way this impression we carry of an event is not the exact record of the event.
Hence our perception of the event is not the event.
Therefore according to NLP perceived reality is reality & not real reality for the individual.
Each person has his own map.

3) We process all information through our senses

In order to cognize & recognize this world we need the help of our five senses – seeing, hearing, feeling, smelling & tasting.
In the absence of senses we cannot experience outside world.

4) The unconscious mind is always benevolent

This founding principle is the basis for most of NLP interventions. To the extent one is aligned with core of one’s being one need not regret.
Unconscious mind means consciousness outside our immediate awareness.
According to NLP this unconscious mind is a great source of inspiration & guide for personal effectiveness.

5) The mind and body are parts of the same system

In fact mind is the subtle portion of the body & body is the grosser portion of the mind.
According NLP mind & body are not two separate entities of a human being but rather integral parts of the same system, both impact each other.

All the 5 presuppositions are NEURO category.

LINGUISTIC PRESUPPOSTIONS

 

6) We cannot not communicate

It is very clear by the emphasis of this statement that we communicate all the time, even when we are silent. There is no escaping from this fact.

7) The meaning of communication is the response we get.

Communication is not telling; it is more with how the other person has understood the intended meaning. In communication the responsibility is more with the communicator to make the respondent understand the communication. The response is the best feedback to assess the effective of communication.
Hence flexibility in communication is the hall mark for efficacy of communication.

The above two presuppositions are LINGUISTIC category.

 

 PROGRAMMING PRESUPPOSITIONS

 

8) We already have all the resources we need

This is a very powerful belief of NLP which helps us to reinforce resource. This helps us to function from a position of authenticity & power.

9) Every behavior has positive intention

Anything & everything an individual does is intended toward getting something useful to him or to the other person concerned. Therefore there is positive intention behind the behavior of the person.

10) People make the best choice available to them

As guided by their map people always make the choice available to them at that point of time.

11) People work perfectly

Given their experience of life & their intentions people work perfectly according to them.

12) All actions have a purpose

Every activity is aimed at achieving something & nothing is done just like that. In order help people move from disempowering state to empowering state knowing the purpose helps.

13) There is no failure; only feedback

This is a very powerful belief that helps us to progress well in life getting a great learning from failures. Even in the case of NLP intervention for new behavior generation or modification, in case the expected result does not come, instead of getting disheartened if we can learn what went wrong & rectify it the result is sure to come..

14) Modeling successful performance leads to excellence

If one can adopt the way an accomplished person followed it easily leads to success; it is by studying successful people and in the attempt to model them NLP came into existence.

15) In order to understand, do

To know anything well it is firsthand experience that counts. So we know more by doing than debating or deliberating.

These 15 guiding principles of NLP are a major one.
When applied to everyday life, it is certain one can be benefitted and can lead a meaningful life.

 

QUOTES of DOROTHEA BRANDE

 • “There are seeds of self-destruction in all of us that will bear only unhappiness if allowed to grow.”
 • “All that is necessary to break the spell of inertia and frustration is this: Act as if it were impossible to fail. That is the talisman, the formula, the command of right about face which turns us from failure to success.”
 • “By going over your day in imagination before you begin it, you can begin acting successfully at any moment.”
 • “To guarantee success, act as if it were impossible to fail.”
 • Act boldly and unseen forces will come to your aid.”
 • “A problem clearly stated is a problem half solved.”
 • Fiction supplies the only philosophy that may readers know; it establishes their ethical, social, and material standards; it confirms them in their prejudices or opens their minds to a wider world.”
 • “The Wright brothers flew through the smoke screen of impossibility.”
 • “Man’s mind is not a container to be filled but rather a fire to be kindled.”

(Source http://thinkexist.com/quotes/dorothea_brande/2.html)

DOROTHEA BRANDE (1893-1948) was a well respected writer & Editor in New York