சொந்த முயற்சி – one’s own making

NALATIYAR- SELF EFFORT

NALATIYAR- SELF EFFORT

நன்னிலைக்கண் தன்னை நிறுப்பானும் தன்னை
நிலைக்கலக்கிக் கீழிடுவானும் – நிலையினும்
மேன்மேல் உயர்த்து நிறுப்பானும் தன்னைத்
தலையாகச் செய்வானும் தான்
/நாலடியார்/
பொருள் :-  நல்ல நிலையில் தன்னை வைத்துக் கொள்வதும், இருக்கும் நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து போய் தன்னைக் கீழ் இறங்கிவிடுவதும், அப்படி இறங்கியபின் மீண்டும் மேல் நிலைக்கு செல்வதும், அனைவருக்கும் தலைவனாக உயர்வதும் எல்லாவற்றுக்குமே ஒருவரின் சொந்த முயற்சி, ஆர்வம், உழைப்புதான் காரணமாகிறது.

Meaning :- Being in good stage in life or falling down from stature and again raising to an elevated position, being a leader among men – all happen by one’s own effort.
The need for self effort is emphasized here.

விடா முயற்சி -Perseverance

Kanyakumari-3660_4பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று; அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி / குறள் 62-618/

பொருள்:உறுப்பு குறைபாடு யார்க்கும் பழியாகாது. அறிய வேண்டியதை அறிந்து முயற்சி செய்யாமையே பழியாகும்.

Meaning- It is no blame or shame to be having physical deficiency. Real shame is not striving to know what one needs to know & work in that direction.

What is special about NLP?

What is special about NLP?

NLP

NLP

NLP by itself is very special in that NLP recognizes you as a whole intact person.
NLP treats every individual as unique.
NLP says you don’t need to compare & you don’t need to compete with anyone.
We all know of ‘Hare-Tortoise Story’.
The hare though in its capacity to run faster lost in race.
The tortoise was not running slowly;
it was running faster at its ability.
So it could avail the opportunity that day to gain victory.
NLP here says the reason for tortoise’s victory is “RESOURCEFULNESS”
Yes NLP says ‘people don’t lack resources, people lack resourceful state’
1. NLP helps you to be resourceful to give your best shot.
This NLP does with a special way of dealing with thinking.
While every other discipline of personal development deals with a subject for thinking, NLP deals with the very substance of thinking for personal development.
Yes by altering the structure of thinking NLP alters the quality of experience.
Thus NLP produces lasting changes in the ‘mind-set’ of people that too with less strain, that too in funny creative ways.
2. NLP does not ask you to share your secrets
By this I mean what I mean is NLP does not ask you to narrate the whole event again in order to understand you for effecting expected changes.
NLP focuses on the process of getting desired ‘outcome’ than knowing the content.
So the client/subject who is already embarrassed by the event need not pour out to ‘therapist’.
The advantage is confidentiality is maintained and the energy is channelized towards getting the result.
So NLP is a safe way for psychological counseling.

Hence with NLP intervention
1.Your self esteem is restored & reinforced.
2. The sanctity of your privacy is maintained.
With NLP you can become a New Lovable Person.

அறியாமை-IGNORANCE

Kanyakumari-3660_4அறிவுஇன்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதுஇன்மை
இன்மையா வையாது உலகு /குறள் 85-841/

பொருள்-
‘வறுமையுள் கொடிய வறுமை அறியாமையே. மற்ற வறுமைகளை உலகம் அவ்வளவாக வறுமையாகக் கருதாது.’

Meaning- Impoverishment of knowlededge is the poverty.The world does not treat other impoverishment as real poverty.

நல்லவர் உள்ளம் – noble hearted

படிறும் பயனிலவும் பட்டி உரையும்
வசையும் புறனும் உரையாரே என்றும்
அசையாத உள்ளத்தவர்
/ஆசாரக் கோவை/
பொருள்:- பொய் பேச மாட்டார்கள்; பயனற்ற சொல் கூற மாட்டார்கள்;வீண் வார்த்தைகளை விளம்ப மாட்டார்கள்; திட்ட மாட்டார்கள்; புறங்கூற மாட்டார்கள்- என்றும் நடுவு நிலையில் உறுதியாக இருக்கும் நல்லவர்கள் என்கிறது ஆசாரக் கோவை

Meaning in English – Those who are just & fair in dealings will not lie, will not throw loose words, will not curse, will not backbite.