புதிய ஆத்திசூடி- NEW SAYINGS FROM POET BHARATHI

பாரதியாரின் புதிய ஆத்திசூடியிலிருந்து சுய முன்னேற்றம் சார்ந்த சில.
Nationalist poet Sri Subramanya Bharathi’s Sayings

1. அச்சம் தவிர் – AVOID FEAR

2. ஆண்மை தவறேல் – SLIP NOT FROM VALOR

3. எண்ணுவது உயர்வு – THINK HIGH

4. ஓய்தல் ஒழி – GIVE UP LAZING AROUND

5. கற்றது ஒழுகு – PRACTICE WHAT YOU LEARNT

6. காலம் அழியேல் – DO NOT WASTE TIME

7. குன்றென நிமிர்ந்து நில் – STAND TALL LIKE MOUNTAIN

8. கெடுப்பது சோர்வு – LAZINESS SPOILS

9. கேட்டிலும் துணிந்து நில் – BE BRAVE EVEN DURING TURBULANCE

10.கைத்தொழில் போற்று – ADORE YOUR OCCUPATION

11. கௌவியதை விடேல் – DO NOT GIVE UP UNDERTAKEN TASK

12.சிதையா நெஞ்சு கொள் – HAVE A HEART HARDLY BROKEN

13.சுமையினுக்கு இளைத்திடேல் – DO NOT BE DISHEARTENED BY RESPONSIBILITY

14.செய்வது துணிந்து செய் – BE BOLD IN DOING

15.சொல்வது தெளிந்து சொல் – STATE WITH CLARITY

16.ஞிமிரென இன்புறு – ENJOY YOUR WORK LIKE BEES

17.தன்மை இழவேல் – DO NOT  DISLODGE FROM YOUR NATURE

18.தாழ்ந்து நடவேல் – DO NOT LOWER YOUR ESTEEM

19.தோல்வியில் கலங்கேல் BE NOT DISILLUSIONED WITH FAILURE

20.நாளெல்லாம் வினை செய் – ENGAGE IN ACTIVITIES FULL DAY

21. நினைப்பது முடியும் – WHAT IS CONCEIVED IS WELL ACHIEVED

22.நுனியளவு செல் – FINIISH TASK TILL THE LAST STRAW

23.நையப் புடை – DO WIITH FULL DETARMINATION

24.நோற்பது கைவிடேல் – GIVE UP NOT COMMITMENT

25. புதியன விரும்பு – SEEK FOR NEW

மனக் கட்டுப்பாடு – Disciplining the mind

Kanyakumari-3660_4சென்ற இடத்தாற் செலவிடா தீதொரீஇ
நன்றின்பா லுய்ப்ப தறிவு
/43-422/

பொருள் :
மனத்தினை புலன்கள் செல்லும் திசையில் அலைய விடாமல், புலன் தரும் பலன்களை மனதில் ஆராய்ந்து நல்ல வழியில் செலுத்துவதே அறிவு.

Meaning : “Instead of being pulled by senses and run behind those objects of attraction, one must weigh the pros & cons of an action and resort to only good conduct. Then alone one is intelligent.”  says Thiruvalluvar

Note : VRNLP training offers ways to channelize thinking and regulate thoughts and guide to take appropriate action at the appropriate time.

உள்ள உறுதி – Determination

Kanyakumari-3660_4

 

உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை; அஃது இல்லார்
மரம்; மக்கள் ஆதலே வேறு /குறள் 60-600/

பொருள் : ஒரு மனிதனுக்கு மிகப் ப்பெரிய வலிமை அல்லது சொத்து என்பது அவன் பெற்றிருக்கும் உள்ள ஊக்கமே ஆகும்; ஊக்கம் இல்லாதவன் மனித உருவில் இருந்தாலும் மரம் என்றே கருதப்படுவான்.

Meaning : Real strength of man lies in his enthusiasm; if not he is just a dead wood though in human form

 

SELF EFFORT

Kanyakumari-3660_4

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம்   பலர் நின்று

போற்றினும் பொத்துப்படும்
/குறள் 47- 468/

 

பொருள் : தக்க முறையில் முயலாத முயற்சி பலர் உதவி செய்தாலும் தோல்வியைத் தரும்

Meaning :  Effort  not taken in the right way with right spirit will invariably fail even if many come to support the process.
This indicates the need for self effort with focus & proper attitude .

 

BEST NLP TRAINING

NLP

NLP

A number of training organizations of late have included NLP as a methodology for imparting skills.

There are a number of organizations that have come about to conducting NLP workshops.
In one sense it is a very good indication of more & more are getting into the awareness of NLP.

While this is a positive development, the flip side is ‘which is best nlp training?’
It is the fact that there is no regulatory body to offer a standardized course for imparting NLP Skill.
There is no standard syllabus to qualify a person undergoing NLP training as NLP Practitioner, NLP Master Practitioner.

The certificates issued as ‘CERTIFIED’ NLP practitioner or ‘CERTIFIED’ NLP Master Practitioner are more a mere certification for participation guaranteeing that the claimant has undergone  NLP training course for a particular number of days with the certificate issuing organization.
There are a number of training companies affiliated to an organization in UK/USA claiming authenticity based on ‘’direct disciple/ descendants’ of original founders of NLP; and also the claim ‘the only approved certifying body’.

So the issue for seekers of NLP training is – ‘which is BEST NLP TRAINING’ course?

It is very tricky to clearly specify.

Yet a few guidelines-

1) Look for what you want from NLP and check if the NLP training organization can provide

2) Talk to the trainers of NLP and enquire to your satisfaction before deciding

3) Give space for going wrong, in the sense, you may be disappointed after the NLP training program  with the chosen organization; you must be ready to take it in your stride and get going in your learning through NLP

Exploring NLP is in fact an exploration of oneself. It is a journey of self discovery. Hence you must be willing to be patient and keep exploring with the help of NLP.

A few points I wish to share that may serve as guidelines.

1) There is no apex body that centrally recognizes any NLP certification.

2) Each organization unto itself.

3) Certificates are not certificates of merit or ability as per regulation

4) There is no mandate that one can practice NLP or teach NLP if only one is certified to do so with NLP

5) Certificate is no guarantee for instant recognition or immediate opportunity for training.

6) Beware if any trainer/ organization claim that he/she has changed people’s life and guarantees ‘your life will never be the same after our program’

7) Fire-walk/glass walk are not NLP trainings

8) Seek for referrals before enrolling for NLP course.

9) Benefit from NLP is more in doing internalizing and implementing than merely claiming (that I belong to so & so)

10) Check if the organization allows space for your query & enquiry and facilitate you to interact from a position of authenticity and integrity.

Best NLP training is more a matter of subjective experience than objectively verifiable external factors.

You are your best judge and finally go by your gut feeling to decide on
BEST NLP TRAINING.

 

 

 

PERSISTENCE

og-mandino-2

OG MANDINO  Quotes

” I will persist until I succeed
I was not delivered into this world unto defeat,
nor does failure course in my veins.
I am not a sheep waiting to be prodded by my shepherd,
I am a lion.
I refuse to walk, talk sleep with sheep;
The slaughter house of failure is not my destiny.
I will persist until I succeed”

 

BOUNCE BACK

Sage

Rishi

BOUNCE BACK

PAATHITHOAPI KARAAGAATHAI RUTHPATHATH YAEVA KANDHUKA
PRAAYENA HI SUVRUTTHAANAAMASTHAYINYO VIPATTHAYA !

Meaning for this Sanskrit Subhashitham::
Like how the ball bounces back every time we push it hard to ground,
for those who tirelessly pursue a task, no disaster is permanent; they always bounce back .

WISE WORDS from Ancient Script

rishiANCIENT SANSKRIT QUOTES

1.Sotsaahaanaam naasti asaadhyam naraanaam!
( there is nothing impossible for a man fired by enthusiasm)

2. Udyoginam purusasimham upaiti laksmih!
( Lakshmi, the Goddess of wealth comes to the man of untiring enterprise)

3. Kriyaasiddhih sattve bhavati mahataam na upakarane !
( The success of great men is achieved by strength of mind, not by the tools they use)

4. Vikaarahetau sati vikriyante esaam na cetaamsi ta eva dhiraah!
( One whose mind is firm even amidst unsettling factors is valiant

5. kaaryaanaam karmanaa paaram yo gacchati sa buddhimaan!
(The man who fulfills his duties by proper action is wise)

Time as resource

“jalabindu nibaathaena kramasaha pooryathae kata:
sa haethu sarva vidyaanaam dharmasya cha dhanavasya cha”

பொருள்- தொடர்ந்து விழும் நீர்த்துளிகள் படிப்படியாக குடத்தை நிரப்புவதுபோல, வீணடிக்கப்படாத காலம், கல்வி தரும், செல்வம் தரும், தர்மவானகவும் ஆக்கும்.

Meaning – like water drops falling continuously fills the pot, time if effectively utilized without wasting, gives you knowledge, wealth & can make you  a philanthropist  too.

The need for action

gachan