விடா முயற்சி -Perseverance

Kanyakumari-3660_4பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று; அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி / குறள் 62-618/

பொருள்:உறுப்பு குறைபாடு யார்க்கும் பழியாகாது. அறிய வேண்டியதை அறிந்து முயற்சி செய்யாமையே பழியாகும்.

Meaning- It is no blame or shame to be having physical deficiency. Real shame is not striving to know what one needs to know & work in that direction.